Livsoppholdssatsene som brukes ved gjeldsordning og utleggstrekk blir indeksjustert 1. juli hvert år. Satsene nedenfor gjelder dermed fra 1.7.2019. til 30.6.2020.

Fra 1.7.2019. gjelder følgende satser til livsopphold ved gjeldsordning eller utleggstrekk:

  • Enslige skyldnere har krav på kr 8874,- pr måned til eget livsopphold.
  • For skyldnere som er gift eller samboere er satsen kr 7513,- (opp til det dobbelte dersom skyldner helt eller delvis forsørger ektefelle eller samboer).
  • For barn som ikke er fylt 6 år er satsen kr 2840,-.
  • For barn som er mellom 6 og 10 år er satsen 3767,-.
  • For barn som er 11 år eller eldre er satsen kr 4756,-.
  • Fra og med person nummer fire skal det gjøres et fradrag i ovenstående satser på 20 %. Dette fradraget gjøres på de yngste personene i husstanden. I praksis betyr det at livsoppholdssatsene for de voksne ikke vil bli berørt av dette.

I tilegg har man rett til å beholde nødvendige utgifter til bolig. Dette kan enten være husleie eller utgifter til eid bolig. Felleskostnader i borettslag, betjening av boliglån, boligforsikring, kommunale avgifter, nødvendig vedlikehold og lignende skal inkluderes i nødvendige utgifter til bolig. Innboforsikring, elektrisitet og oppvarming regnes ikke som boligutgifter og må tas av midler til livsopphold.
Satser for samvær med barn:

Det er også vedtatt egne satser for samvær med barn i samværsklasse 1, 2, 3 og 4 etter forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 femte ledd, gjøres det et tillegg i satsen per måned.

Utdrag fra § 5 i forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning:

(Satsene er justert for 2019/ 2020 i forhold til det som fremgår av forskriften)


"a) for samværsklasse 1:
- kr 219 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 318 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 400 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 460 for barn fra 15 år og mer


b) for samværsklasse 2:
- kr 727 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1052 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 1 323 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 1 525 for barn fra 15 år og mer


c) for samværsklasse 3:
- kr 1 014 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1 468 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 1 846 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 2 127 for barn fra 15 år og mer


d) for samværsklasse 4:
- kr 1 273 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1 843 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 2 317 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 2 670 for barn fra 15 år og mer


Det gis ikke tillegg for samværsutgifter hos skyldnere som ikke har samvær eller mindre samvær enn samværsklasse 1.

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68."

Endringene i livsoppholdssatser har ikke tilbakevirkende kraft.


I tråd med ett av våre viktigste rettsprinsipper som er nedfelt i grunnloven så har endringene ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at gjeldsordninger og utleggstrekk vedtatt før 1.Juli 2014 ikke skal påvirkes av endringene i den aktuelle forskriften. Satsene skal justeres årlig med virkning fra 1 Juli hvert år i henhold til den generelle utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå.