Mange opplever at de blir trukket utover gjeldende livsoppholdssatser i sin lønn eller trygd og lurer på hvordan dette kan skje, samt hvordan de skal gå frem for å få korrigert dette.

De vanligste årsaker til feil ilagt utleggstrekk.

Den vanligste årsaken til at man blir trukket utover de gjeldende livsoppholdssatsene er at skyldner har unnlatt å svare på foreleggelsen av utleggsbegjæringen fra aktuell trekkmyndighet. Saken vil da bli avgjort med skjønn, dog vil trekkmyndigheten normalt innhente opplysninger etter beste evne om din og din ektefelle sin inntekt samt antall barn du forsørger. Når skyldner ikke har svart har namsmannen heller ikke informasjon om skyldners boutgifter. Boutgifter blir da utelatt eller skjønnsmessig beregnet. Ved skjønnsmessig beregning av boutgifter vil det naturligvis benyttes beskjedne satser som vanligvis vil være vesentlig lavere en reelle boutgifter til skyldner. Manglende opplysninger om boutgifter er nok også den vanligste årsaken til at skyldnere blir ilagt for høyt utleggstrekk.

Trekkmyndigheter vil normalt være namsmannen, skatteetaten/ kemnerkontoret, Nav innkrevning eller Statens innkrevningssentral. Det kan også være at skyldner har svart ufullstendig eller at trekkmyndighetene av ulike årsaker ikke har tatt hensyn til dokumenterte utgifter. Det er da viktig å klage så fort som mulig. Vanligvis går det litt tid før utleggstrekket begynner å løpe.

Hvem kontakter jeg ved klage på utleggstrekk?

Dersom du har fått et utleggstrekk/ påleggstrekk som du mener går utover gjeldende livsoppholdssatser for deg og din familie så vil dette normalt ikke bli endret dersom du ikke foretar deg noe. Du må således ta kontakt med den aktuelle trekkmyndigheten som ditt utleggstrekk er besluttet fra. Du velger selv hvordan du velger å kontakte dem, det kan være ved besøk, telefon brev eller e-post. Du bør legge ved dokumentasjon på inntekt (kopi av lønnslipper på deg og eventuell samboer/ ektefelle), dette betyr ikke at det kan legges ned trekk for din gjeld i samboer eller ektefelle sin inntekt, men at denne sin inntekt skal legges til grunn for vurdering av husholdningens samlede inntekt.

Videre bør du sende inn dokumentasjon på boutgifter. Dersom du leier bolig kan dette være kopi av husleiekontrakt. Dersom du bor i eid bolig så er dette dokumentasjon på renter og avdrag på lån, forsikring av bolig (ikke innbo) og kommunale avgifter. Du kan også kreve at nødvendig vedlikeholdsutgifter tas hensyn til. Dersom du bor i borettslag så må dokumentasjon på husleie/ fellesutgifter til borettslaget dokumenteres, normalt vil kopi av siste faktura holde.

Dersom du har utgifter til barnepass som dagmamma, barnehage eller SFO så sender du dokumentasjon på dette. Dersom du har ekstra utgifter i forbindelse med sykdom, unormalt høye strømutgifter eller lignende så kan du be trekkmyndighetene om å vurdere å ta hensyn til dette også. Her utøves det mye skjønn fra sak til sak.

I mange tilfeller justeres trekket uten videre spørsmål dersom du sender inn ovenstående dokumentasjon. Noen vil imidlertid oppleve at trekkmyndigheten ber deg fylle ut et standard skjema over husholdningens økonomi, herunder inntekter og utgifter. Vi kan ikke se at dette bør være nødvendig men dersom du opplever dette er det tross alt enklest å imøtekomme dette kravet og fylle ut skjemaet slik at du unngår unødvendige utsettelser i endringen av lønnstrekket.

Husk å få endret utleggstrekk ved nedgang i inntekt!

Dersom du vet at du er i ferd med å bli arbeidsledig, pensjonist eller går ned i inntekt av andre årsaker bør du gi aktuelle trekkmyndighet beskjed med dokumentasjon på dette så fort som mulig. Ta høyde for saksbehandlingstid slik at du ikke blir trukket for mye en eller flere måneder etter nedgangen i inntekt.

På samme måte som man kan oppleve nedgang i inntekt kan man oppleve ekstraordinære utgifter av en viss betydning, noe som kan gi grunnlag for å klage på et utleggstrekk. Dette kan være alt i fra nødvendig tannbehandling til vedlikehold av bolig. Nå som strømkrisen blir verre og verre i sør, så kan det også være aktuelt å regne med unormalt høye strømregninger i denne sammenheng.

Slike utgifter er litt mer komplisert siden det er utgifter som normalt skal dekkes av livsoppholdssatsene. Livsoppholdssatsene kan imidlertid fravikes mot begrunnelse, noe slike ekstraordinære utgifter kan legitimere. Det er dog en større grad av skjønn som skal utvises, og det er nok stor forskjell på hvordan de forskjellige namsmenn håndterer slike saker. Husk at dette også kan påklages til tingretten dersom namsmannen ikke gir deg medhold.

Forbrukslån er aldri noe du bør løse slike kriser med hvis du ikke har en kortsiktig løsning klar slik at lånet kan innfris fort. Refinansier gammel gjeld med billigere forbrukslån. Utover dette bør du søke andre løsninger slik som å klage å utleggstrekk.

Utleggstrekket mitt har vært for høyt, kan jeg kreve overskytende tilbakebetalt?

Det enkle svaret på dette er nesten alltid, nei. Selv om du kan dokumentere at du er trukket for mye er det svært vanskelig å få tilbakebetalt det du er trukket for mye, spesielt dersom du ikke har motsatt deg lønnstrekket i første omgang eller svart på foreleggelsen av utleggsbegjæringen. Satsene for livsopphold er ment å dekke kommende løpende utgifter og det er hva som du trenger dette til fremover som skal vurderes.