Hva har jeg krav på å beholde til nødvendig livsopphold?

Dersom du får innvilget gjeldsordning etter 1. juli 2014 eller får et utleggstrekk/ påleggsstrekk i lønnen etter denne dato så kan du forholde deg til fastsatte satser fastsatt av regjeringen for å unngå vilkårlig synsing rundt i de små distriktene om hva som er tilstrekkelig med midler til livsopphold. Det var også avgjørende at innbyggere skulle føle at det var likhet for loven uavhengig av hvor i landet de hadde bosatt seg.

Hovedargumentasjonen har imidlertid vært at man har ment at satsene, spesielt ved gjeldsordning har vært for høye og har bidratt til en generell misnøye i befolkningen forøvrig da mange har ment at benyttede satser tidligere har vært for høye for å forsvare ordningen. Regjerningen begrunner derfor de nye satsene som generelt er en nedgang, i hvert fall i forhold til det som generelt er benyttet ved gjeldsordninger, med å bevare gjeldsordning som en allment akseptert og trygg ordning for gjeldsofre.

Fra 1.7.2014. gjelder følgende satser til livsopphold ved gjeldsordning eller utleggstrekk:

  • Enslige skyldnere har krav på kr 7890,- pr måned til eget livsopphold.
  • For skyldnere som er gift eller samboere er satsen kr 6680,-.
  • For barn som ikke er fylt 6 år er satsen kr 2365,-.
  • For barn som er mellom 6 og 10 år er satsen 3135,-.
  • For barn som er 11 år eller eldre er satsen kr 3960,-.
  • Fra og med person nummer fire skal det gjøres et fradrag i ovenstående satser på 20 %. Dette fradraget gjøres på de yngste personene i husstanden. I praksis betyr det at livsoppholdssatsene for de voksne ikke vil bli berørt av dette.

I tilegg har man rett til å beholde nødvendige utgifter til bolig. Dette kan enten være husleie eller utgifter til eid bolig. Felleskostnader i borettslag, betjening av boliglån, boligforsikring, kommunale avgifter, nødvendig vedlikehold og lignende skal inkluderes i nødvendige utgifter til bolig. Innboforsikring, elektrisitet og oppvarming regnes ikke som boligutgifter og må tas av midler til livsopphold.

Satser for samvær med barn:

Det er også vedtatt egne satser for samvær med barn i samværsklasse 1, 2, 3 og 4 etter forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 femte ledd, gjøres det et tillegg i satsen per måned.

Utdrag fra § 5 i forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning:

"a)    for samværsklasse 1:
-    kr 200 for barn som ikke har fylt 6 år
-    kr 291 for barn mellom 6 og 10 år
-    kr 350 for barn mellom 11 og 14 år
-    kr 412 for barn fra 15 år og mer


b)    for samværsklasse 2:
-    kr 664 for barn som ikke har fylt 6 år
-    kr 962 for barn mellom 6 og 10 år
-    kr 1 161 for barn mellom 11 og 14 år
-    kr 1 365 for barn fra 15 år og mer 


c)    for samværsklasse 3:
-    kr 926 for barn som ikke har fylt 6 år
-    kr 1 342 for barn mellom 6 og 10 år
-    kr 1 619 for barn mellom 11 og 14 år
-    kr 1 904 for barn fra 15 år og mer


d)    for samværsklasse 4:
-    kr 1 163 for barn som ikke har fylt 6 år
-    kr 1 685 for barn mellom 6 og 10 år
-    kr 2 032 for barn mellom 11 og 14 år
-    kr 2 390 for barn fra 15 år og mer 


Det gis ikke tillegg for samværsutgifter hos skyldnere som ikke har samvær eller mindre samvær enn samværsklasse 1.
Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.
Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68."

Endringene i livsoppholdssatser har ikke tilbakevirkende kraft.

I tråd med ett av våre viktigste rettsprinsipper som er nedfelt i grunnloven så har endringene ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at gjeldsordninger og utleggstrekk vedtatt før 1 Juli ikke skal påvirkes av endringene i den aktuelle forskriften.

Satsene skal justeres årlig med virkning fra 1 Juli hvert år i henhold til den generelle utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå.